ovce ovce
motto: „Pohled zdravého zvířete“

Odborné články

Dub42009

Terapeutický a profylaktický program řešení onemocnění končetin skotu

Onemocnění končetin skotu je jednou ze závažných zdravotních komplikací produkčních chovů, s nímž se setkáváme stále častěji. Ve výčtu ekonomických ztrát způsobených tímto onemocněním je nutné zmínit především přímé ztráty na produkci, ale také ztráty brakací vycházející z terapeuticky neřešitelných případů. Soustředíme-li svoji pozornost na mléčné farmy, je třeba uvést, že onemocnění končetin je vedle reprodukčních problémů a mastitid důležitou nozologickou jednotkou komplikující zdravotní stav zvířete. Zamyslíme-li se hlouběji nad těmito problémy, zjistíme, že zde významnou roli hrají faktory prostředí a přístup chovatele k vyrovnanosti krmné dávky plně korelující s produkčními požadavky zvířete. Obdobnou, nikoli zcela shodnou zdravotní problematiku onemocnění končetin můžeme pozorovat také u zvířat určených k intenzivnímu výkrmu. Dá se tedy říci, že pozornost je třeba soustředit na skot jako celek.

Vraťme se tedy k produkčním mléčným chovům

U mléčného skotu velmi často diagnostikujeme laminitidy v subklinické nebo chronické formě. Je to proto, že klasická klinická laminitida není běžnou diagnózou zánětlivého procesu na prstu. Chceme-li správně posoudit stav zánětlivého procesu, není nasnadě se nechat zmást stavem metabolismu, jež vychází z optimalizace dávky pro daný chov. Důležité je vědět, že acidózní stavy u přežvýkavců jsou v přímé korelaci k patologickému šíření mediátorů zánětu a rozvoje nežádoucího procesu na prstu. Prevence musí tedy vycházet ze stavu metabolismu in vivo, na něž poté může navázat aplikace symptomatické terapie nesteroidními protizánětlivě působícími prostředky (NSAID) redukujícími nežádoucí buněčné efekty a snižující bolestivost postižené tkáně prstu.

Digitální dermatitida
Je onemocněním, které nelze zcela precizně determinovat a které můžeme velmi často vidět právě u mléčných krav. Rody Treponema bývají nedílnou součástí patologických agens a rozšiřují spektrum negativně působících mikrobů způsobujících digitální dermatitidu. V léčbě tohoto onemocnění mnohdy vystačíme s tetracykliny, které mají dobrý léčebný efekt.

Interdigitální dermatitida
U tohoto onemocnění prstu přežvýkavců se v diagnostice velmi často opíráme o nálezy Dictelobacter nodosus a Fusobacterium necrophorum, jako etiologická agens. Léčebně lze vzniklé problémy opět řešit aplikací tetracyklinů v kombinaci s lokálním ošetřením 5% formalínem, který je také vhodnou prevencí rozšíření etiologických agens do stáda.

Interdigitální flegmóna
Obvykle vzniká po neúspěšné terapii nebo u zvířat neléčených ve vhodnou dobu. Z hlediska etiologie zde nacházíme především Fusobacterium necrophorum a Bacterioides
melaninogenicus. Tento stav se často u zvířete odvíjí od primárního traumatu, které je způsobováno drsnými povrchy, ostrými kameny nebo i ledem. Takto narušenými přirozenými ochrannými bakteriemi se do postižené tkáně dostávají nežádoucí mikroorganismy. Věk zvířat není pro tuto infekci limitní, i když s predispozicí pro jalovice.

Doporučená léčiva
Je nutné připomenout, že léčba se vždy opírá o korektní diferenciální diagnostiku, která vychází z rozlišení primárního a sekundárně vzniklého problému. Důležité je také zohlednit aplikaci léčiva, a to ve vazbě na délku ochranných lhůt na mléko a maso.

Digitální dermatitida a interdigitální dermatitida
Toto onemocnění řada praktiků řeší především lokální aplikací tetracyklinu (Pederipra Sprej a.u.v.) 2× denně na vhodném místě farmy. Kritickým bodem je zde včasnost detekce problému a následná aplikace léčiva. V případě, že se podaří sladit dobu odhalení problému na končetině s ošetřením, lze návrat k normálu očekávat během 2–4 dnů. Pokud má tato harmonie určitou disproporci a u zvířete se projeví výrazné kulhání, lze doporučit následující léčebný program:
Jalovice:
Vzhledem k tomu, že u této kategorie zvířat nejsou ochranné lhůty na mléko a maso tak výrazně limitující, je vhodné zvířatům podat antibiotický komplex v přípravku Gentamox inj. a.u.v. 1 ml s.c./10 kg ž.hm./den + NSAID + Pederipra Sprej a.u.v. 2× denně po dobu 3–5 dnů.
Dospělé krávy:
Aplikace léčiv produkčnímu dospělému skotu je zde výrazně ovlivněna ochrannými lhůtami na mléko a maso. Z tohoto důvodu musíme vždy zvažovat vhodnost podaní léčebného
postupu. Zde je možné doporučit léčivo s nulovou ochrannou lhůtou na mléko a 2 dny na maso Eficur inj. a.u.v. 1 ml s.c./50 kg ž.hm./den + NSAID + Pederipra Sprej a.u.v. 2× denně po dobu 3–5 dnů.

Prevence
Zdá se, že nejefektivnější cestou prevence před projevy nových případů dermatitis digitális, interdigitális a flegmóny je zabránit možným traumatům, a tím neotevřít bránu k proniknutí infekce. Pro praxi je tato cesta ochrany spíše empirická, a je proto na místě zvažovat jinou, pro provoz farmy přijatelnější formu. Využitelnost zde mají zcela určitě brody. Otázkou ale zůstává vhodnost použitého prostředku k brodění. Přestože je na trhu řada přípravků, jeví se jako vhodný 5% formalín ideálně každý druhý den, a to nejen pro kategorii produkčních krav, nýbrž také pro jalovice a krávy stojící na sucho.

Výkrm skotu
U výkrmového skotu se se subklinickými, ale také s klinickými formami laminitidy můžeme setkat, přestože jsou to zvířata poměrně krátkověká. Pokud k nim dochází, příčinou většinou
bývají traumata končetiny vycházející ze systému ustájení. V nemalé míře je to však také zvýšená četnost disbalancí v pH bachoru ve vztahu k intenzitě vedení výkrmu. S přímými infekcemi končetin se u této kategorie zvířat setkáváme méně často.

Léčba a prevence
V léčbě nachází plně uplatnění kombinace dvou antibiotik (amoxicilin a gentamicin) v přípravku Gentamox inj. a.u.v. 1 ml s.c./10 kg ž.hm./den + NSAID po dobu 3–5 dnů. V případě plánované porážky zvířat je lépe aplikovat Eficur inj. a.u.v. 1 ml s.c./50 kg ž.hm./den + NSAID po dobu 3–5 dnů z důvodu dvoudenní ochranné lhůty na maso.
Prevence vychází zejména z řešení zoohygienických poměrů stáje a systému ustájení, kdy míra traumatizace končetin může limitovat výskyt onemocnění.

Závěr
Onemocnění končetin skotu je stále závažným zdravotním problémem v intenzivních chovech. Využití vhodných antibiotik s podporou nesteroidních antiflogistik a lokální terapie může onemocnění redukovat na takovou míru, která zabezpečí standardní provoz mléčné nebo výkrmové farmy. Nesmí se však zapomínat, že účinnost indikované terapie má úzkou vazbu k podmínkám zoohygieny, vyváženosti krmných dávek a standardu ošetřovatelské péče.
 

Zpět

Články

Kontakt

PharmDr. Kateřina Mikulíková
mobil. tel: +420 737 118 749

MVDr. Ing. Josef Bubeníček, CSc
mobil. tel: +420 602 586 622


email: info@bubenicek.cz

Design: nová. bára. / Webmaster: LIVEBOX, a.s.